Prehlásenie o ochrane osobných údajov

DUMAKOL s.r.o. so sídlom Nové Košariská 2401, 900 42 Dunajská Lužná, IČO: 44681151, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Bratislave I, oddiel: sro, vl.č.88532/B („DUMAKOL“ alebo „spracovateľ“) ako spracovateľ osobných údajov v súvislosti s predajom tovaru, poskytovaním služieb a prevádzkou webových stránok www.DUMAKOL.sk spracováva osobné údaje fyzických osôb, najmä svojich zákazníkov a návštevníkov webových stránok, ale tiež ďalších osôb (spoločne tak len „subjekt údajov“ alebo „Vy“).

Kontaktné údaje správcu

V prípade otázok týkajúcich sa získavania, spracovaniu a/alebo ochrany osobných údajov alebo by ste chceli uplatniť niektoré zo svojich práv alebo vzniesť námietku proti spracovaniu či využívaniu vašich osobných údajov spoločnosťou DUMAKOL, môžete tak učiniť prostredníctvom e-mailu alebo listom zaslaným na nasledujúce kontakty:

Spracovateľ: DUMAKOL s.r.o.
Adresa: Nové Košariská 2401, 900 42 Dunajská Lužná
E-mailová adresa: ponuka@vaseznacenie.eu
Adresa webových stránek: www.vaseznacenie.eu

Všeobecné informácie

Bezpečnosť a dôverné zaobchádzanie s vašimi údajmi je pre firmu DUMAKOL veľmi dôležité, k ich spracovaniu pristupujeme nanajvýš zodpovedne s využívajú výlučne najmodernejších bezpečnostných štandardov. S údajmi, nám zverenými, ako aj získanými, zaobchádzame zodpovedajúc tomu prísne dôverne a postupujeme pri tom zodpovedne.

Z týchto dôvodov Vás chceme informovať o spracovaní a ochrane údajov v spoločnosti DUMAKOL v súlade s príslušnými ustanoveniami nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov alebo GDPR).

Spoločnosť DUMAKOL sa zaväzuje nakladať s vašimi údaji v súlade so zásadami ochrany osobných údajov, ktoré vyplývajú z príslušných právnych predpisov.

Získavanie a spracovanie osobných údajov

Vaše osobné údaje, ako aj dokumenty alebo fotografie, ktoré ste poprípade nahrali, na účely spracovania a prenosu údajov v rámci obchodného vzťahu s vami ako partnerom (zákazník, dodávateľ) vrátane elektronicky vytvorených a archivovaných dokumentov (ako napríklad korešpondencia) v týchto záležitostiach získava, zhromažďuje a spracúva firma DUMAKOL s.r.o.

Za týmto účelom sa spracúvajú tieto osobné údaje:

• krstné meno a priezvisko
• dátum narodenia
• štátna príslušnosť
• kontaktné údaje (adresa, e-mailová adresa, telefonické kontaktné údaje)
• údaje o objednávke a o dodávke
• údaje o platbe.

Jedná sa o osobné údaje, ktoré ste nám sami poskytli, a rovnako o údaje, ktoré v prípade potreby zhromažďujeme z verejne prístupných registrov.

Pri každom prístupe k našej internetovej ponuke prenáša vami používaný internetový prehliadač užívateľské údaje a ukladá ich vo forme protokolových súborov, tzv. server log files. Tieto údaje sú:

• IP adresa pripojeného počítača
• označenie užívateľa v rámci platformy
• meno načítanej stránky
• dátum a čas načítania
• zdrojová URL, z ktorej užívateľ prišiel na načítanú stránku
• identifikačné číslo relácie

Účel spracúvania osobných údajov

Hlavný účel, ktorý DUMAKOL pri získavaní osobných údajov sleduje, je umožniť vám bezpečné, efektívne a osobné využitie našich služieb. Osobné údaje sa používajú na tieto účely:

• vybavenie objednávky a riadne plnenie zmluvy (bez poskytnutí požadovaných osobných údajov nie je možné zmluvný vzťah uzatvoriť alebo v ňom pokračovať),
• prispôsobenie, vyhodnocovanie a zlepšovanie našich služieb
• poskytovanie našich produktov a služieb
• ochrana našich oprávnených záujmov
• plnenie našich právnych povinností

Získavanie všetkých údajov v súvislosti s riadnym plnením zmluvy sa opiera o čl. 6 (1) b) GDPR. Na zasielanie našich noviniek (newsletter) a informácií atď. potrebujeme váš súhlas, príslušné spracúvanie vašich údajov sa opiera o čl. 6 (1) a) GDPR.

DUMAKOL sa zaväzuje, že bude s vašimi údajmi zaobchádzať primerane zásadám ochrany údajov podľa platných zákonov.

Odovzdávanie údajov, transfer údajov do tretích krajín

DUMAKOL neodovzdáva tretím osobám nijaké osobné údaje. Iba v prípade, ak by dotknutá osoba na to udelila výslovný súhlas, alebo ak by pre firmu DUMAKOL existovala zákonná povinnosť na vydanie týchto údajov.

Údaje sa prenášajú výlučne do týchto podnikov, príp. organizácií na základe uvedených právnych základov na uvedené účely:
• interne v rámci koncernu: Spracúvanie údajov vedie centrálne – pre všetky spoločnosti koncernu – hlavné sídlo
• na ukladanie údajov používame takzvané cloudové riešenia. Pritom sa nedá vylúčiť, že poskytovateľ cloudu ukladá údaje v tretích krajinách. Ukladaním údajov však poverujeme len poskytovateľov cloudu, ktorí dokázateľne dodržiavajú všetky právne predpisy na ochranu údajov a môžu preložiť certifikácie ako EU-US Privacy Shield.

Cookies a pluginy

Spoločnosť DUMAKOL používa za účelom individuálneho prispôsobenia a optimalizácii s ohľadom na užívateľsky priateľské fungovanie a prehliadanie webových stránok tzv. cookies. Súbory cookies obsahujú napr. informácie o doterajších návštevách daného serveru či o tom, aké ponuky si zákazník v minulosti prehliadal a načítal.

Súbory cookies neslúžia na spúšťanie programov ani na prenos vírov na počítač užívateľa. Hlavným účelom súborov cookies je pripraviť ponuku, ktorá bude presne odpovedať potrebám daného užívateľa, a postarať sa o to, aby bolo používanie ponúkaných služieb čo možno najpohodlnejšie.

Spoločnosť DUMAKOL v súčasnosti používa iba súbory „session cookies“, ktoré sa neukladajú na pevný disk užívateľa a zatvorením prehliadača dochádza k ich vymazaniu. Tieto session cookies sa používajú pre kontrolu prihlasovacích údajov a vyvažovanie záťaže (load balancing).

Ukladanie súborov cookies môžete kedykoľvek odmietnuť. Spravidla je tak možné učiniť zvolením príslušnej možnosti v nastaveniu prehliadača alebo použitím ďalších programov. Bližšie informácie nájdete v nápovedi Vami používaného prehliadača. Zákaz používania súborov cookies môže zmenšiť rozsah ponúkaných služieb a prejaviť sa negatívne pri používaní našich webových stránok.

Google Analytics

Naše webové stránky používajú nástroj Google Analytics, službu na analýzu návštevnosti webových stránok webu firmy Google Inc. („Google“). Google Analytics používa tzv. „cookies“, textové súbory, ktoré sa ukladajú na vašom počítači a umožňujú vám analýzu používania webovej stránky. Informácie o návštevách tejto webovej stránky vašou osobu (vrátane vašej IP adresy) získané prostredníctvom súborov cookies sa prenášajú na server spoločnosti Google v Spojených štátoch amerických, kde sa aj ukladajú. Spoločnosť Google tieto informácie použije k vyhodnocovaniu, akým spôsobom danú webovú stránku používate, k zostaveniu správ pre prevádzkovateľov webových stránok ohľadom ich používania a rovnako za účelom poskytovania ďalších služieb spojených s používaním danej webovej stránky a internetu všeobecne.
Spoločnosť Google tieto informácie poprípade prevádza tretím stranám a to v prípadoch, kedy to vyplýva z právnych predpisov alebo keď tretie strany tieto údaje spracovávajú z poverenia spoločnosti Google. Spoločnosť Google však v žiadnom prípade nespojí vašu IP adresu s inými údajmi zozbieranými spoločnosťou Google. Inštalácii súborov cookies môžete zabrániť príslušným nastavením vášho prehliadača, súčasne vás však upozorňujeme na skutočnosť, že v takom prípade možno nebudete môcť využívať všetky

funkcie týchto web stránok v plnom rozsahu. Používaním webových stránok DUMAKOL vyjadrujete súhlas so spracovaním vašich osobných údajov, ktoré o vás získal Google vyššie opísaným spôsobom k uvedenému účelu.

Sociálne pluginy Facebooku a Twitteru pri použití „riešenia na 2 kliknutia“

Na našej webovej stránke sa používajú takzvané sociálne pluginy (ďalej len „pluginy“) sociálnych sietí Facebook a Google+ a mikroblogovacej služby Twitter. Sociálnu sieť Facebook prevádzkuje spoločnosť Facebook Inc., so sídlom na adrese 1601 S. California Ave, Palo Alto, 94304 Kalifornie, Spojené štáty americké (ďalej len „Facebook“).

Prehľad pluginov spoločnosti Facebooku a informácie o ich vzhľade nájdete tu: https://developers.facebook.com/docs/plugins

Mikroblogovacú službu Twitter prevádzkuje spoločnosť Twitter Inc., so sídlom na adrese 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, Spojené štáty americké (ďalej len „Twitter“). Prehľad o tweetovacích tlačidlách a informácie o ich vzhľade nájdete tu: https://about.twitter.com/en_us/company/brand-resources.html.

Spoločnosti Google, Facebook a Twitter budú ďalej označované jednotlivo len „poskytovateľ“ alebo spoločne „poskytovatelia“.

Za účelom zvýšenia ochrany Vašich osobných údajov počas návštevy našich webových stránok sú pluginy začlenené do stránky prostredníctvom tzv. „riešenia na 2 kliknutia“. Tento spôsob integrácie zaručí, že pri načítaní niektorej z častí našich webových stránok, ktorej súčasťou sú tieto pluginy, nedochádza automaticky k spojeniu so servermi poskytovateľov. Priame spojenie so servermi poskytovateľov vytvorí Váš prehliadač až v okamihu, kedy pluginy aktivujete a udelíte tak súhlas s prenosom Vašich osobných údajov.

Príslušný poskytovateľ následne obsah daného pluginu prenesie priamo do vášho prehliadača a ten ho integruje do webovej stránky. Integráciou pluginu získavajú poskytovatelia informáciu o tom, že Váš prehliadač načítal príslušnú stránku našej webovej prezentácie, a to i v prípade, že u daného poskytovateľa nemáte žiadny profil alebo nie ste práve prihlásení. Túto informáciu (vrátane vašej IP adresy) prenáša váš prehliadač priamo na server príslušného poskytovateľa v Spojených štátoch amerických, kde je následne uložená.

V prípade, že ste prihlásení na svoj účet na jednej z týchto sociálnych sieťach, môžu poskytovatelia návštevu našej webovej stránky bezprostredne priradiť vášmu profilu na Facebooku, príp. na Google+. Pokiaľ používate pluginy a kliknete napríklad na tlačidlo „Páči sa mi to“ alebo tlačidlo „Twitter“, príslušná informácia sa prenesie takisto priamo na server poskytovateľa a tam sa uloží. Tieto informácie sa okrem toho zverejňujú na sociálnej sieti, príp. na vašom účte na Twitteri, kde sa zobrazí kontaktom / ľuďom, s nimi ste tu v spojení.

Informácie o účelu a rozsahu získavania údajov a ďalšie spracovanie a využívanie údajov poskytovateľmi, rovnako ako súvisiace informácie o vašich právach a možnostiach nastavení s ohľadom na ochranu vášho súkromia nájdete v informáciách poskytovateľov
o spracovaní osobných údajov.
Informácie o spracovaní osobných údajov spoločnosti Facebook: http://www.facebook.com/policy.php. Informácie o spracovaní osobných údajov spoločnosti Twitter: https://twitter.com/privacy.
Informácie o spracovaní osobných údajov spoločnosti Google: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Pokiaľ nechcete, aby spoločnosť Facebook alebo spoločnosť Twitter priraďovali údaje, zozbierané prostredníctvom našej webovej prezentácie priamo s vašim profilom v rámci danej sociálnej siete, je nutné sa pred aktivovaním pluginu z tejto sociálnej siete odhlásiť.

Uchovávanie údajov, prístup k údajom a bezpečnosť údajov

Vaše osobné údaje budú uchovávané až do ukončení obchodného vzťahu, resp. až do uplynutia platných záručných, premlčacích a archivačných lehôt. Okrem vyššie uvedeného budú uchovávané rovnako až do ukončenia prípadných právnych sporov alebo obdobných riadení, v rámci ktorých sú tieto údaje nevyhnutné ako dôkazy. V prípade spracovania osobných údajov na základe súhlasu budú osobné údaje uchovávané po dobu platnosti súhlasu alebo do jeho odvolania.

Prístup k spracovávaným údajom majú tí zamestnanci spoločnosti DUMAKOL, ktorí sa zaoberajú spracovávaním a realizáciou zákaziek a procesnými záležitosťami.

Osobné údaje sú chránené prostredníctvom kontroly prístupu k počítačom, na ktorých sú spracovávané, kontroly prístupu k osobným údajom, kontroly zadávania osobných údajov, kontroly prenosu osobných údajov, kontroly spracovania osobných údajov podľa pokynov zadávateľa, kontroly dostupnosti osobných údajov a kontroly oddelenia osobných údajov získaných na rôzne účely. Opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov budú neustále prispôsobované v závislosti na technologickom vývoji.

Vaše práva

Podľa príslušných zákonných ustanovení vám ako dotknutej osobe, subjektu údajov, prislúchajú dolu uvedené práva a právna ochrana:

Právo na prístup k osobným údajom
Máte právo získať informáciu o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, a ak to tak je, tak aj o tom, ktoré osobné údaje o vás sa spracúvajú. Takisto máte právo byť informovaní o účeloch spracovania a ich právnych dôvodoch, o kategóriách spracúvania osobných údajov, ich poskytnutí voči tretím osobám, ako aj o dobe uchovávania.

Právo na opravu a vymazanie osobných údajov
Máte právo žiadať, aby sa bez zbytočného odkladu opravili nesprávne osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, príp. – so zreteľom na účely spracúvania – máte právo na doplnenie neúplných osobných údajov, ako aj na vymazanie vašich údajov.

Právo odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov
Ak je spracúvanie osobných údajov založené na súhlase so spracúvaním osobných údajov, máte právo kedykoľvek tento súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať.

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov
Máte právo na obmedzenie spracúvania všetkých získaných osobných údajov, v prípade, ak namietate správnosť osobných údajov alebo vymazanie osobných údajov. Toto obmedzenie sa vzťahuje aj na prípady, ak bol splnený účel spracovávania osobných údajov. Spracúvanie osobných údajov je možné len so súhlasom dotknutej osoby, alebo na účel uplatnenia právneho nároku, na ochranu osôb alebo z dôvodu ochrany verejného záujmu.

Právo na prenosnosť osobných údajov
Máte právo získať osobné údaje, ktoré sa vás týkajú a ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo tieto osobné údaje preniesť ďalšiemu prevádzkovateľovi za splnenia podmienok uvedených v §26 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Právo namietať spracúvanie osobných údajov
Máte právo kedykoľvek namietať spracúvanie osobných údajov týkajúcich sa vašej konkrétnej situácie, taktiež namietať spracú- vanie osobných údajov na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom.

Nemáte právo namietať spracúvanie osobných údajov v prípade, ak je to:

  • nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi, alebo
  • nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov.

Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

V prípade uplatnenia námietky nebude spoločnosť DUMAKOL vaše osobné údaje ďalej spracovávať, pokiaľ nepreukáže závažné oprávnené dôvody pre spracovanie, ktoré prevažujú nad záujmami alebo právami a slobodami dotknutého subjektu údajov, alebo ak spracovanie neslúži pre uplatnenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov.

Za účelom uplatnenia vašich práv a pri prípadných otázkach využite prosím niektorý z uvedených kontaktov spoločnosti DUMAKOL.

Ak prijmete opatrenie na presadenie svojich hore uvedených práv, musí DUMAKOL bezodkladne, najneskôr však do jedného mesiaca po doručení vašej žiadosti zaujať stanovisko k požadovanému opatreniu, príp. žiadosti vyhovieť.

Právo podať návrh na začatie konania podľa §100 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov

Máte právo podať návrh na začatie konania podľa §100 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v prípade porušenia spracovania a ochrany osobných údajov.

DUMAKOL s.r.o.